Scoring

  Scoring er en beregningsmodell som benyttes av en rekke kredittgivere for raskere og enklere å fatte en beslutning om hvem som skal få innvilget kreditt.

  Modellen beregner statistisk risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning ved å sammenholde aktuell registrert informasjon på en person med statistisk registrert informasjon om sammenliknbare personer. Lav scoreverdi indikerer større risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning, mens høy score indikerer lav risiko.

  En scoremodell er gjenstand for løpende testing for å sikre at modellen hele tiden skiller best mulig mellom statistisk gode og dårlige betalere. Flere av våre kunder gjør også tester på sine egne kundeporteføljer for å verifisere at den modellen som benyttes virker best mulig for egne kunder. Det er derfor ikke uvanlig at grensen for hvilke kunder som gis avslag/godkjent varierer mellom de ulike kredittgiverne som en følge av varierende kredittpolicy, eller hvor høy kredittrisiko man ønsker å påta seg.

  I mange tilfeller er den scoren som beregnes av Soliditet bare en del av den vurderingen kredittgiver gjør av deg. Skulle du ha et tidligere kundeforhold til kredittgiver, vil de erfaringer kredittgiver har fra dette kundeforholdet oftest tillegges størst vekt. Da vil som regel overtrekk av konti, sene innbetalinger av regninger og lignende innvirke negativt på en vurdering.

  Modellen sier i utgangspunktet ikke noe om deg som person, men om den historiske risikoen for å pådra seg betalingsanmerkninger knyttet til personer med de samme kjennetegn som deg. Ettersom score er en matematisk beregnet modell basert på statistisk informasjon er det ikke mulig å endre den scoreverdi som fremkommer på annen måte enn ved å korrigere eventuell feilaktig registrert informasjon.

  Intet forhold alene vil medføre at du får en lav score. Det er kombinasjonen av den informasjonen vi har om deg som avgjør hvilken score du får. Her finnes det et unntak. Har du en alvorlig betalingsanmerkning som insolvens eller gjeldsordning, kan vi ikke anbefale kredittinstitusjoner å gi deg kreditt.

  Har du aktive betalingsanmerkninger, det vil si inkassokrav eller lignende som ikke er oppgjort, vil dette påvirke din score negativt. De færreste kredittgivere ønsker å gi kreditt til personer som allerede har krav som er sendt til inkasso. I tillegg ønsker man ikke å utsette sine kunder for større økonomiske forpliktelser enn de kan klare. Risikoen for at man ikke kan møte sine økonomiske forpliktelser øker kraftig når man først har fått en betalingsanmerkning, og kredittgivere ønsker derfor normalt at man først har gjort opp sine forpliktelser før de gir ny kreditt.

  En scoremodell benytter seg blant annet av tilgjengelige data om din personlige økonomi. I dette ligger offentlig tilgjengelig informasjon om inntekt og formue slik den fremkommer av likningen. Den alminnelige inntekt som fremkommer av likningen er et nettobeløp hvor fradragsberettigede utgifter og annet er trukket fra bruttobeløpet, og avviker derfor fra din bruttoinntekt.

  Store svingninger i inntekten indikerer statistisk sett at det ikke er stabilitet i økonomien. Mange personer påtar seg økonomiske forpliktelser ut fra hva man til en hver tid har av inntekter. Dette kan føre til at man får problemer dersom inntekten varierer, og man har påtatt seg økonomiske forpliktelser i forhold til en høyere inntekt.

  Statistisk er det slik at personer som flytter ofte har høyere kredittrisiko enn personer som bor fast på en adresse over lang tid. Flere historiske adresser vil derfor innvirke negativt på beregningen av scoreverdien.

  Scoremodellen inneholder også opplysninger om næringsinteresser du måtte ha. Har du et enkeltpersonforetak med betalingsanmerkninger, er dette økonomiske forpliktelser som juridisk hviler direkte på deg. Dette vil derfor påvirke negativt. Dersom du har en sentral rolle i andre vanlige selskapsformer vil det kunne ha påvirkning i en scoremodell. I negativ retning gjelder det særlig dersom foretaket du er med i er gått konkurs eller har mange betalingsanmerkninger.

  I en scoremodell med maksimum scoreverdi på 100 vil som regel scoreverdier over 18 godkjennes hos våre kunder. En tilfeldig valgt person med score 19 har ca. 3,5 prosent sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Med andre ord er det 96,5 prosent sannsynlighet for at man forblir uten betalingsanmerkning i samme periode. Med unntak for de aller laveste scoreverdiene er det slik at innenfor hver scoreverdi er det en overvekt av personer som ikke kommer til å få en betalingsanmerkning i de neste 12 måneder. I forhold til en ønsket risikoprofil hos vår kunde vil personer med score lavere enn 19 kunne oppleve å få avslag som en følge av at sannsynligheten for at man skal pådra seg en betalingsanmerkning er for høy sett i forhold til kundens ønskede risikoprofil.